Twee aanbevelingen voor zeekaarten

Schelpdieren en ruiende eenden

Grote oester- en mosselbanken en de locaties van ruiende eenden zouden op de zeekaarten van de Waddenzee moeten komen. Dat is althans de aanbeveling die wordt gedaan  vanuit de  ‘Monitoring vaarrecreatie en natuur Waddenzee 2016’

,,Het gaat namelijk goed met de mossel- en oesterbanken in de Waddenzee. De schelpenbanken groeien in de hoogte en bestaan soms uit flinke bulten van wel een meter hoog. Deze mossel- en oesterbanken zijn rijk aan bodemdieren waar veel vogels op af komen”, legt Marjan Vroom uit namens het Monitoringsconsortium (MOCO). ,,Het is belangrijk deze vogels niet te verstoren, maar juist rust te gunnen in hun foerageergebied. Het komt wel eens voor dat een schip terecht komt tussen de mossel- en oesterbanken. Dat is erg jammer, want er gaan veel schelpen kapot, vogels zullen uit de buurt blijven, het schip ligt scheef en de verf kan beschadigen.”

Een uitkomst zou kunnen zijn om voortaan op de zeekaarten ook de grote schelpdierbanken te plaatsen die relatief stabiel zijn. Hierdoor kunnen recreatieschepen direct zien waar mossel- en oesterbanken liggen en kan voorkomen worden dat recreatieschepen per ongeluk droogvallen op een schelpenbank.
Een andere aanbeveling die de monitoring (van 2016) nu oplevert betreft een vermelding in de zeekaarten over ruiende bergeenden. Deze eenden beginnen hun rui tijdens het hoogtepunt van de vaarrecreatie.

,,Ze zijn dan kwetsbaar, omdat ze niet meer kunnen vliegen. Ze komen dan in grote groepen bij elkaar op een rustige plek met voldoende voedsel ten oosten van Harlingen", vertelt Vroom.  ,,In de zeekaarten kan dan bij bepaalde geulen een advies worden gegeven om tussen half juli en eind augustus hier alleen bij hoogwater te komen. Met de verklaring dat daarmee de ruiende bergeenden meer rust wordt gegeven.”