Jachthaven Noordpolderzijl weer bereikbaar!

Noordpolderzijl is weer bereikbaar voor wadvaarders! Voornamelijk de aanloopgeul is goed gebaggerd waardoor Noordpolderzijl (Groningen) weer als bestemming kan worden gekozen.  

Kernprobleem bij de aanloop van de vaargeul Noordpolderzijl was altijd dat door de dynamiek de boeien niet altijd (op tijd) goed lagen. Daardoor liepen passanten nog wel eens vast op de (harde) platen en maakten dan  rechtsomkeert.

Gezamenlijke baggerstrategie

Na uitvoerig overleg met gemeente Eemsmond en waterschap Noorderzijlvest is onder leiding van de adviseur HDidee Advies en coaching een baggerstrategie bepaald en uitgevoerd.

Al in het najaar van 2017 is begonnen met voorbereidende werkzaamheden en ploegen. Normaliter wordt pas in het voorjaar aangevangen met baggeractiviteiten. Nu is al in het najaar begonnen.

,,De inzet van Bokschoten Sleepdienst en haar vakkundige schippers is ronduit lovenswaardig te noemen", aldus projectleider Hans Danel van HDidee Advies. ,,Onder moeilijke omstandigheden moest gewerkt worden, zo moest regelmatig de ploegboot verplaatst worden naar de veilige haven Lauwersoog vanwege dreigende stormen. Bovendien kon er in de maand februari 2018 vanwege ijsgang nauwelijks of niet gebaggerd worden."

Hark voor harde lagen

Ondanks de bijzonder harde zandlagen is de aannemer er toch in geslaagd een aanzienlijk deel van het slib in de aanloopgeul op stroom te zetten (en daarmee te verwijderen). Bokschoten Sleepdienst heeft op eigen initiatief een soort van ‘hark’ ontwikkeld waarmee harde lagen kunnen worden losgetrokken.

Om het effect van de ploeg- en schroefwoel-activiteiten goed te kunnen beoordelen, zijn tijdens de werkzaamheden slibbemonsteringen van de waterkolom uitgevoerd. Mede op basis hiervan kan in combinatie met de lodinggegevens een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid slib dat middels ploegen is verwijderd en verwijderd kán worden. In het najaar volgt een evaluatierapport waarin de uitgevoerde baggerstrategie wordt besproken.

NB: De dynamiek in het gebied valt moeilijk te voorspellen. Volg daarom goed de scheepvaartberichten!

Actieplan Vaarrecreatie

Het project Kleine Jachthavens heeft als doel om de jachthavens in Werelderfgoed Waddenzee toegankelijk en aantrekkelijk te houden. Hierdoor vermindert de druk van droogvallende vaarrecreanten. Vaarrecreanten hebben zo bovendien een veilige, fijne en toegankelijke plek om te overnachten op het Wad.

DOWNLOAD:Verslag Werkzaamheden Aanloopgeul Noordpolderzijl

(Bron: HDidee Advies & Coaching)